Saveti

Ako imate dobru ideju, određeno znanje ili posedujete neku od bitnih veština za poslovanje, spremni ste za nove izazove i puni entuzijazma – treba da pokrenete sopstveno preduzeće! Ipak, pre nego što krenete u novi poduhvat treba da upoznate pravne propise koji se primenjuju na vaše poslovanje i sa kojima morate da se srećete.

Iako ponekad ne deluje tako, pravni propisi i prateća administracija ne predstavljaju gubljenje vremena, već sredstvo za ostvarivanje i zaštititu prava. Ako želite da stvorite dobru bazu za vaš biznis, morate da upoznate važeće zakone i procedure u Republici Srbiji.

Nadamo se da će vam sledeće teme pomoći da što lakše započnete svoj biznis.

Kada odlučite u kom obliku kao privredni subjekat želite da poslujete, najpre morate da pokrenete postupak registracije. Postupak registracije se pokreće podnošenjem registracione prijave kao i drugih dokumenata Agenciji za privredne registre. Više informacija o agenciji dostupno je na Internet stranici agencije: http://www.apr.gov.rs .

Agencija za privredne registre (u daljem tekstu APR) sarađuje sa Republičkim zavodom za statistiku i Poreskom upravom. Jedan od rezultata ove saradnje jeste taj da u postupku registracije u APR-u dobijate matični broj i poreski identifikacioni broj (skraćeno – PIB). Takođe APR može da izvrši vašu prijavu na osiguranje PIO fondu ukoliko ga vi kao osnivač privrednog subjekta ovlastite za to.

Pre nego što odlučite da se registrujete biće potrebno da pribavite i sačinite određenu dokumentaciju, kao i da overite potpis pred organom nadležnim za overu kao što su opšina, sud ili notar. Neka dokumenta koja se overavaju, kao što je obrazac overenih potpisa (OP obrazac, to jest potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe), zahtevaju se kako pred APR-om, tako i pred bankom u kojoj ćete otvoriti račun budućeg privrednog subjekta, pa je potrebno overiti više originalnih primeraka. Prilikom overe, ne zaboravite da jedan original uvek ostaje kod organa nadelžnog za overu.

Kada nabavite OP obrazac potrebno je zaključiti osnivački akt privrednog društva. Nakon zaključenja ovog akta (ili ugovora ako društvo osniva veći broj lica), akt treba overiti kod nadležnog organa za overu.  Primeri ovih akata dostupni su na sledećem linku: PRIMERI.

Budući preduzetnici nemaju obavezu kreiranja osnivačkog akta. Sledeći neophodan korak jeste uplata osnivačkog kapitala. Budući privrednici moraju da izvrše uplatu osnovnog kapitala kod neke od komercijalnih banaka i da dobiju potvrdu o uplati. Ovaj korak se takođe ne zahteva kod registracije preduzetnika.  

Nakon overenog OP obrasca, kreiranog i overenog osnivačkog akta i uplaćenog osnovnog kapitala morate da prikupite i ostalu neophodnu dokumentaciju za proces registracije.

Ukoliko želite da se registrujete kao preduzetnik u obavezi ste da sakupite sledeću dokumentaciju:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika. Registracionu prijavu možete naći OVDE
 • dokaz o identitetu preduzetnika
 • dokaz o uplati naknade za registraciju preduzetnika. Informacije o visini naknade dostupne su OVDE
 • dozvola, saglasnost ili drugi akt nadležnog organa, ako je to posebnim zakonom propisano kao uslov za registraciju.

Detaljna uputstva o registraciji preduzetnika možete naći na sledećem linku: UPUTSTVO O REGISTRACIJI

Ukoliko želite da registrujete ortačko društvo potrebna vam je sledeća dokumentacija:         

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – ortačko društvo. Obrazac registracione prijave za ortačko društvo dostupan OVDE
 • ugovor o osnivanju sa overenim potpisima članova društva. Primer ugovora dostupan ovde
 • dokaz o identitetu člana društva – odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta.  Informacije o visini naknade dostupne su OVDE

Ukoliko želite da registrujete komanditno društvo potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – komanditno društvo. Obrazac registracione prijave za komanditno društvo dostupan OVDE 
 • ugovor o osnivanju društva sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu člana društva
 • odluka o imenovanju zastupnika, ako nije imenovan ugovorom o osnivanju,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta. Informacije o visini naknade dostupne su OVDE 

Ukoliko želite da registrujete društvo sa ograničenom odgovornošću potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – društvo sa ograničenom odgovornošću. Obrazac registracione prijave za društvo sa ograničenom odgovornošću dostupan je OVDE 
 • osnivački akt društva (odluka za jednočlano društvo ili ugovor za višečlano) sa overenim potpisima članova društva,
 • dokaz o identitetu članova društva
 • odluka o imenovanju zastupnika ako nije određen osnivačkim aktom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • potvrda banke o uplati novčanog uloga, ako se ulog uplaćuje u društvo do osnivanja, odnosno sporazum članova o proceni vrednosti nenovčanog uloga ili procena vrednosti nenovčanog uloga, ako se ulog unosi u društvo do osnivanja,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta. Informacije o visini naknade dostupne su OVDE 

Ukoliko želite da registrujete akcionarsko društvo potrebna vam je sledeća dokumentacija:

 • jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica i drugih subjekata i upisa u jedinstveni registar poreskih obveznika – akcionarsko društvo. Obrazac registracione prijave za akcionarsko društvo dostupan OVDE 
 • osnivački akt društva sa overenim potpisima članova društva,
 • statut društva potpisan od strane članova društva,
 • potvrda kreditne institucije o uplaćenim akcijama u novcu, odnosno procena ovlašćenog procenjivača vrednosti nenovčanog uloga ili potvrda nadležnog organa o proceni vrednosti nenovčanog uloga u skladu sa zakonom,
 • odluka o imenovanju direktora odnosno članova odbora direktora i predsednika odbora direktora, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova nadzornog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno, ako nisu određeni statutom,
 • odluka o imenovanju članova izvršnog odbora, ako je upravljanje društvom dvodomno,
 • odluka o imenovanju zastupnika društva, ako nisu određeni statutom,
 • potpis zastupnika overen od strane nadležnog organa overe,
 • dokaz o uplati naknade za registraciju osnivanja i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu osnivačkog akta i dokaz o uplati naknade za registraciju i objavu statute. Informacije o visini naknade dostupni su OVDE 

Detaljna uputstva za registraciju ortačkog društva, komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarskog društva možete pronaći OVDE 

Tokom popunjavanja registracione prijave potrebno je naznačiti „pretežnu delatnost“ budućeg privrednog subjekta. Tačnije, potrebno je odabrati jednu delatnost iz Uredbe o klasifikaciji delatnosti. Iako postoji jedna registrovana delatnost (pretežna delatnost), privredni subjekti mogu da obаvljаju i sve druge zakonom dozvoljene delаtnosti bez posebnog odobrenja ili odluke (osim one za koje je potrebna posebna dozvola). Izbor delatnosti je veoma bitan sa poreskog aspekta. Uredbu o klasifikaciji delatnosti možete naći OVDE

Nakon prikupljanja neophodne dokumentacije i uplate taksi sva dokumenta predajete najbližoj kancelariji APR-a ili dokumentaciju možete poslati poštom. Proces registracije po zakonu traje najduže 5 radnih dana, nakon prijema dokumenatcije u APR-u, a završava se donošenjem rešenja o osnivanju od strane APR-a. Ukoliko registraciona prijava ili dokumenta priložena uz prijavu sadrže neke nedostatke, APR će doneti rešenje kojim odbacuje vašu registracionu prijavu u kome će taksativno navesti koji su to nedostaci i kako da ih otklonite. Ovo može produžiti proces registracije, pa je potrebno tačno popuniti registracionu prijavu, navesti sve podatke i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju. Ukoliko ste nešto zaboravili da priložite ili ste pogrešili, imate 30 dana od dana donošenja ovog rešenja da ponovite prijavu, pozivajući se na isti broj, i da je dopunite odnosno korigujete, uz obavezu doplate 50% od inicijalne takse.

Kada su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, APR će doneti Rešenje o osnivanju, i od tog momenta vaš privredni subjekat je uspešno registrovan!